Regulamin festiwalu

Regulamin uczestnictwa w VII Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST w dniach 5-6 sierpnia 2023 r.

Organizatorzy:
Dom Kultury w Tuchowie
Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy

1. Warunkiem udziału w VI Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST jest wypełnienie formularza on-line.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 7 lipca 2023 r.

Wypełnienie formularza on-line nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Festiwalu. Organizatorzy skontaktują się z uczestnikami i potwierdzą uczestnictwo w Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie.

2. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina oraz innych artykułów odbywać się będzie na rynku w Tuchowie (ul. Rynek 1) w dniach 5 i 6 sierpnia 2023 r. w godz. 14:00 – 22:00.

3. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stanowisk wystawienniczych określa Organizator na podstawie kolejności napływu zgłoszeń oraz warunków technicznych terenu imprezy.
Organizator informuje, że sponsorzy Festiwalu oraz winnice biorące udział w VII Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST 2023 posiadają pierwszeństwo w rezerwacji przestrzeni wystawowej.

4. Organizatorzy zapewniają zadaszone stoisko z dostępem do energii elektrycznej i podstawowym wyposażeniem (stół, krzesła). Uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas wypełniania formularza on-line.

Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy.
Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku w trakcie festiwalu odpowiada wyłącznie Wystawca.

5. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu zwiedzających.

6. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.

7. Opłata wpisowa wynosi:
– 500 zł brutto w przypadku wynajmu stoiska na dwa dni festiwalowe,
– 300 zł brutto w przypadku wynajmu stoiska na jeden dzień festiwalowy,
od Wystawcy, płatne do 28 lipca 2023 r. na konto Organizatora.

DOM KULTURY W TUCHOWIE
UL. CHOPINA 10
33 – 170 TUCHÓW

Tytuł przelewu: udział w festiwalu TUCHOVINIFEST

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Tuchów 28 8627 0001 2002 9000 2834 0005

Z opłaty wpisowej zwolnieni są sponsorzy oraz winiarze, którzy biorą udział w VII Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST 2023 (zgłoszenie do konkursu minimum 3 win).

8. Wystawca powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako producent wina.

9. Winiarze prowadzący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych do Urzędu Miejskiego w Tuchowie najpóźniej do 21 lipca 2023 r. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych

Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę.

Nie zastosowanie się do w/w zakazu może skutkować wykluczeniem oraz sankcjami zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

10. Wszystkich winiarzy obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i sprzedawania wina osobom poniżej 18 roku życia.

11. Wystawca zgłaszający się na imprezę jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatorów materiałów filmowych oraz fotograficznych, które bez ograniczeń będą mogły być wykorzystane w celach informacyjno – promocyjnych.

12. W przypadku rezygnacji z udziału Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w formie pisemnej.